• overheid 16
 • financien 4
 • zorg 3
 • gemeenten 2
 • gemeente 2
 • subsidies 2
 • almanak 1
 • landbouwsubsidies 1
 • autoriteit persoonsgegevens 1
 • toezicht 1
 • werkgelegenheid 1
 • sociale zaken 1
 • huurtoeslag 1
 • terugvorderingsbeschikkingen 1
 • zoektermen 1
 • landbouw 1
 • subsidie 1
 • financiering partijen 1
 • persoonsgegevens 1
 • visserijsubsidies 1
 • zorgkosten 1
 • europese 1
 • europa 1
 • provincie 1
 • bbz 1
 • 2013 1
 • rijksoverheid.nl 1
 • 2014 1
 • 2015 1
 • gebruik zorg 1
 • wmo 1
 • aanbestedingen 1
 • ioaz 1
 • privacy 1
 • politieke partijen 1
 • ioaw 1
 • overheden 1
 • apothekers 1
 • szw 1
 • eu 1
 • osn 1
 • medicijnen 1
 • participatiewet 1
 • wwb 1
 • visserij 1
 • huur 1
 • CSV 14
 • ZIP 2
 • TAR 2
 • XLSX 2
 • TXT 1
.
 • Overzicht giften politieke partijen
  Politieke partijen moeten openheid geven over de giften die ze ontvangen. Dit is vastgelegd in de Wet financiering politieke partijen, die in 2013 is ingegaan. https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/democratie/vraag-en-antwoord/ontvangen-politieke-partijen-giften-en-subsidies
 • Centrale OIN Raadpleegvoorziening
  De Centrale OIN Raadpleegvoorziening geeft een overzicht van alle uitgegeven openbare Organisatie Identificatienummers (OIN). Organisaties die met of binnen de overheid digitaal informatie willen uitwisselen op basis van de Digikoppeling Standaard kunnen een OIN krijgen. Dit is een uniek identificerend nummer dat gebruikt wordt in de digitale communicatie en onder meer wordt opgenomen in PKIO-certificaten. ...
 • ZBO register
  Het ZBO-register bevat informatie over alle zelfstandige bestuursorganen in Nederland. Een zelfstandig bestuursorgaan (ZBO) is een bestuursorgaan op het niveau van de centrale overheid dat niet hiërarchisch ondergeschikt is aan een minister. Het register geeft een overzicht van de ZBO's en biedt daarnaast informatie over kerngegevens per ZBO.
 • Register van gevestigd apothekers
  De IGZ houdt het register van gevestigd apothekers bij (zie art. 61 lid 5 Geneesmiddelenwet). Het register wordt wekelijks geactualiseerd en gepubliceerd als PDF-bestand. In een openbare apotheek moet er altijd één apotheker staan ingeschreven in het register van gevestigde apothekers. Anders mogen de apothekers binnen de apotheek geen receptgeneesmiddelen ter hand stellen. Degene die ...
 • GIP databank
  Via GIPeilingen geeft het Zorginstituut inzicht in de belangrijkste ontwikkelingen in het extramurale gebruik van geneesmiddelen en hulpmiddelen in Nederland en de daarmee gepaard gaande kosten. Het gaat om genees- en hulpmiddelen die door de zorgverzekeraars in het kader van de Zorgverzekeringswet (basisverzekering) zijn vergoed.
 • Netwerk van overheden (experimenteel)
  Gebaseerd op de Almanak, uitgebreid door Marcus Schaefers. Zie: https://accountabilityhack.nl/2017/06/07/een-centraal-register-van-overheden/ Naar aanleiding van Accountability Hack heeft Marcus Schaefers een dataset gecreëerd op basis van de hierboven genoemde overheidsalmanak. Deze experimentele dataset is hier te vinden op het dataportaal van Open State. Deze dataset (ca. 1800 records) bestaat uit nodes (objecten) en edges (organisatorische relaties). De ...
 • Aanbestedingen TenderNed
  Alle aankondigingen op TenderNed zijn openbaar. De gegevens hieruit zijn voor iedereen beschikbaar. Ieder half jaar verschijnt een update. De volgende update verschijnt in juli 2017. Datasets bevatten de data van alle aankondigingen op TenderNed tot en met 31 december 2016. Per aanbesteding kunnen meerdere aankondigingen gepubliceerd zijn ((voor)aankondiging, rectificatie, gunning). Zie ook de leeswijzer ...
 • Europese landbouw- en visserijsubsidies Nederland
  In 2013, 2014 en 2015 in Nederland verstrekte Europese landbouwsubsidies en visserijsubsidies (enkel 2014 en 2015) De 2013 dataset heeft meer kolommen dan de datasets uit 2014 en 2015. Ook is er een verschil in het aantal kolommen tussen landbouw en visserijsubsidies.
 • Zoektermen rijksoverheid.nl
  Open State Foundation vroeg aan het Ministerie van Algemene Zaken, via een verzoek tot hergebruik dat later werd omgezet naar een Wob verzoek, de meest gebruikte zoektermen over de periode 2011-2016 in de zoekmachine van rijksoverheid.nl. Uiteindelijk kregen we per jaar de top 5000 meest gezochte termen bestaande uit 9.315 unieke termen die bij elkaar ...
 • Subsidietrekker
  Data geharvest voor [subsidietrekker.nl](http://subsidietrekker.nl "subsidietrekker.nl") met Europese subsidies, subsidies van verstrekt in Nederland door ministeries, provincies en gemeenten in 2013, 2014 en 2015. Velden: Overheid, Regeling, Ontvanger, Beleid, Realisatie, Jaar.
 • zorgkosten en gebruik per gemeente
  zorgkosten en gebruik per gemeente naar wet en zorgsoort.
 • Meldingenregister Autoriteit Persoonsgegevens (AP)
  Deze dataset bevat meldingen die zijn gedaan aan de AP zoals omschreven in artikel 28 van de Wet bescherming persoonsgegevens. Meer informatie over de meldingsprocedure is hier te vinden: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/melden/melden-verwerking-persoonsgegevens Het bestand 'data.json' bevat een lijst met verantwoordelijken en per verantwoordelijke een lijst van meldingen die in het meldingenregister beschikbaar zijn. De recentste versie van ...
 • Terugvorderingsbeschikkingen en nabetaling van huurtoeslag gesorteerd naar gemeente 2010-2014
  Openbaar gemaakte documenten naar aanleiding van een verzoek om openbaarmaking van een overzicht van terugvorderingsbeschikkingen en nabetaling van huurtoeslag gesorteerd naar gemeente. https://www.rijksoverheid.nl/documenten/wob-verzoeken/2016/07/15/besluit-wob-verzoek-over-beschikkingen-huurtoeslag-en-beslissingen-op-bezwaren-daartegen
 • participatiewet: overzicht per gemeente van de (gebundelde) uitkering, participatiebudget en bijstand voor zelfstandigen (Bbz).
  De verantwoordelijkheid voor de Participatiewet ligt bij de gemeenten. De budgetten worden vooraf door het Rijk verdeeld over de gemeenten. Deze datasets bevatten in een alfabetisch overzicht per gemeente de budgetten en uitgaven voor het Participatiebudget, Wet Werk en Bijstand, IOAW en IOAZ-uitkeringen en Bijstand voor zelfstandigen (Bbz) van 2004-2016. Meer informatie hierover vind je ...
 • kosten en gebruik WMO per gemeente 2015
  Kosten (per 1000 euro) en gebruik WMO per type maatwerk arrangement per gemeente, eerste en tweede helft 2015. Let wel, data is niet beschikbaar voor alle gemeenten.
 • gemeentelijke baten en lasten
  Gemeentelijke baten en lasten van 2007-2016.