• overheid 16
 • financien 5
 • verkiezingen 4
 • tweede kamer 3
 • gemeente 3
 • zorg 3
 • politiek 3
 • geluid 2
 • gemeenten 2
 • fijnstof 2
 • politie 2
 • real-time 2
 • subsidies 2
 • politieke partijen 2
 • landbouw 2
 • energie 2
 • luchtkwaliteit 2
 • kiesraad 2
 • almanak 1
 • stemgedrag 1
 • websites 1
 • open data 1
 • huurtoeslag 1
 • emissies 1
 • amendementen 1
 • persoonsgegevens 1
 • zorgkosten 1
 • autoriteit persoonsgegevens 1
 • ruimte 1
 • ris 1
 • wwb 1
 • kindermishandeling 1
 • natuurgebied 1
 • 2013 1
 • moties 1
 • werkgelegenheid 1
 • sociale zaken 1
 • zonnepanelen 1
 • speelhallen 1
 • subsidie 1
 • inbraken 1
 • partij register 1
 • europese 1
 • nederland 1
 • https 1
 • bbz 1
 • gezondheid 1
 • bzk 1
 • privacy 1
 • warmte 1
 • apothekers 1
 • partij aanduiding 1
 • lucht 1
 • corpodata 1
 • overzicht 1
 • participatiewet 1
 • jeugdhulp 1
 • terugvorderingsbeschikkingen 1
 • water 1
 • europa 1
 • rijksoverheid.nl 1
 • financiering partijen 1
 • gebruik zorg 1
 • politieke 1
 • aanbestedingen 1
 • ioaz 1
 • ioaw 1
 • overheden 1
 • eu 1
 • abp2016 1
 • pulse 1
 • abp16 1
 • visserij 1
 • landbouwsubsidies 1
 • rijksbegroting 1
 • bestuur 1
 • dijken 1
 • overstroming 1
 • akkerbouw 1
 • wapenvergunningen 1
 • zoektermen 1
 • duinen 1
 • stemlokalen 1
 • visserijsubsidies 1
 • woningcorporaties 1
 • brieven 1
 • minfin 1
 • onderwijs 1
 • domain names 1
 • toezicht 1
 • parlement 1
 • tk2017 1
 • 2014 1
 • 2015 1
 • eerste kamer 1
 • provinciale staten 1
 • wmo 1
 • provincie 1
 • parken 1
 • szw 1
 • kandidatenlijsten 1
 • osn 1
 • medicijnen 1
 • stembureaus 1
 • agrarisch 1
 • huur 1
 • 2018 1
 • 2017 8
 • 2016 9
 • 2015 6
 • 2014 8
 • 2013 7
 • 2012 2
 • 2011 4
 • 2010 3
 • 2009 1
 • 2008 1
 • 2007 2
 • 2006 1
 • 2005 1
 • 2004 4
 • 2003 1
 • 2002 1
 • 2000 1
 • 1999 1
 • 1998 1
 • 1986 1
 • 1945 1
 • Show More
 • CSV 34
 • GeoJSON 8
 • WMS 7
 • XLSX 6
 • ZIP 5
 • PNG 3
 • JSON 3
 • Google Sheets 2
 • XLS 2
 • TAR 2
 • TXT 2
 • WFS 1
 • PDF 1
 • API 1
 • Google Drive 1
 • GML 1
 • Kaart 1
 • Show More
.
 • Pulse - scan van HTTPS in de publieke sector
  Op [https://pulse.openstate.eu/](https://pulse.openstate.eu/) scant Open State Foundation domeinen in de publieke sector op het gebruik van HTTPS. Er zijn resultaten van overheids- en zorgdomeinen te vinden. De overheidsdomeinen worden maandelijks opnieuw gescand. Hier plaatsen wij de resultaten van alle resultaten zodat er een historisch overzicht is.
 • Meldingenregister Autoriteit Persoonsgegevens (AP)
  Deze dataset bevat meldingen die zijn gedaan aan de AP zoals omschreven in artikel 28 van de Wet bescherming persoonsgegevens. Meer informatie over de meldingsprocedure is hier te vinden: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/melden/melden-verwerking-persoonsgegevens Het bestand 'data.json' bevat een lijst met verantwoordelijken en per verantwoordelijke een lijst van meldingen die in het meldingenregister beschikbaar zijn. De recentste versie van ...
 • Overzicht giften politieke partijen
  Politieke partijen moeten openheid geven over de giften die ze ontvangen. Dit is vastgelegd in de Wet financiering politieke partijen, die in 2013 is ingegaan. https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/democratie/vraag-en-antwoord/ontvangen-politieke-partijen-giften-en-subsidies
 • Centrale OIN Raadpleegvoorziening
  De Centrale OIN Raadpleegvoorziening geeft een overzicht van alle uitgegeven openbare Organisatie Identificatienummers (OIN). Organisaties die met of binnen de overheid digitaal informatie willen uitwisselen op basis van de Digikoppeling Standaard kunnen een OIN krijgen. Dit is een uniek identificerend nummer dat gebruikt wordt in de digitale communicatie en onder meer wordt opgenomen in PKIO-certificaten. ...
 • ZBO register
  Het ZBO-register bevat informatie over alle zelfstandige bestuursorganen in Nederland. Een zelfstandig bestuursorgaan (ZBO) is een bestuursorgaan op het niveau van de centrale overheid dat niet hiërarchisch ondergeschikt is aan een minister. Het register geeft een overzicht van de ZBO's en biedt daarnaast informatie over kerngegevens per ZBO.
 • Register van gevestigd apothekers
  De IGZ houdt het register van gevestigd apothekers bij (zie art. 61 lid 5 Geneesmiddelenwet). Het register wordt wekelijks geactualiseerd en gepubliceerd als PDF-bestand. In een openbare apotheek moet er altijd één apotheker staan ingeschreven in het register van gevestigde apothekers. Anders mogen de apothekers binnen de apotheek geen receptgeneesmiddelen ter hand stellen. Degene die ...
 • GIP databank
  Via GIPeilingen geeft het Zorginstituut inzicht in de belangrijkste ontwikkelingen in het extramurale gebruik van geneesmiddelen en hulpmiddelen in Nederland en de daarmee gepaard gaande kosten. Het gaat om genees- en hulpmiddelen die door de zorgverzekeraars in het kader van de Zorgverzekeringswet (basisverzekering) zijn vergoed.
 • Selectie datasets Centraal Economisch Plan 2017
  Het Centraal Planbureau (CPB) is een onderzoeksinstituut dat sinds 1945 economische beleidsanalyses maakt. Dat doet het CPB op eigen initiatief, of op verzoek van de regering, het parlement, Kamerleden, vakbonden en werkgeversorganisaties. Het CPB publiceert bij de rapporten data in bijlagen - https://www.cpb.nl/opendata
 • Netwerk van overheden (experimenteel)
  Gebaseerd op de Almanak, uitgebreid door Marcus Schaefers. Zie: https://accountabilityhack.nl/2017/06/07/een-centraal-register-van-overheden/ Naar aanleiding van Accountability Hack heeft Marcus Schaefers een dataset gecreëerd op basis van de hierboven genoemde overheidsalmanak. Deze experimentele dataset is hier te vinden op het dataportaal van Open State. Deze dataset (ca. 1800 records) bestaat uit nodes (objecten) en edges (organisatorische relaties). De ...
 • Aanbestedingen TenderNed
  Alle aankondigingen op TenderNed zijn openbaar. De gegevens hieruit zijn voor iedereen beschikbaar. Ieder half jaar verschijnt een update. De volgende update verschijnt in juli 2017. Datasets bevatten de data van alle aankondigingen op TenderNed tot en met 31 december 2016. Per aanbesteding kunnen meerdere aankondigingen gepubliceerd zijn ((voor)aankondiging, rectificatie, gunning). Zie ook de leeswijzer ...
 • Begrotingsdata: bijdragen
  Bijdragen aan medeoverheden, ZBO's, agentschappen, internationale organisaties, uitgesplitst naar ontvanger en uitsplitsing apparaat in kostensoorten en ICT-uitgaven.
 • Besluiten Gedeputeerde Staten Zuid-Holland
  Besluiten van Gedeputeerde Staten Zuid Holland sinds 1 januari 2017, inclusief de toelichting en de bijlagen. Bron: https://www.zuid-holland.nl/overons/bestuur-zh/gedeputeerde-staten/besluiten/
 • Gemeenterekeningen baten en lasten naar regio en grootteklasse
  Deze tabel bevat cijfers over de lasten en baten per functie (beleidsterrein) naar regio en grootteklasse in miljoenen euro's en in euro's per inwoner. De gepresenteerde cijfers zijn gebaseerd op gegevens die aansluiten op de definities en indelingen die de gemeenten zelf hanteren in hun administratie. Deze gegevens worden aan het CBS geleverd via de ...
 • Corpodata - woningcorporaties
  CorpoData zorgt voor de verzameling van financiële en volkshuisvestelijke gegevens van corporaties en de verspreiding daarvan aan de Autoriteit woningcorporaties (Aw), het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties (BZK) en het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW). CorpoData is ondergebracht bij de Autoriteit woningcorporaties. Op twee momenten per jaar leveren de corporaties gegevens aan; voor 15 december ...
 • Europese landbouw- en visserijsubsidies Nederland
  In 2013, 2014 en 2015 in Nederland verstrekte Europese landbouwsubsidies en visserijsubsidies (enkel 2014 en 2015) De 2013 dataset heeft meer kolommen dan de datasets uit 2014 en 2015. Ook is er een verschil in het aantal kolommen tussen landbouw en visserijsubsidies.
 • Landelijk Meetnet Luchtkwaliteit
  De uurlijkse data van het Landelijk Meetnet Luchtkwaliteit. Na elk afgerond hele uur worden de gegevens van dat laatste uur toegevoegd aan de dataset op de SOS server. Concentraties van de volgende stoffen/gassen worden gemeten: - Ammoniak - Koolstofmonoxide - Stikstofdioxide - Stikstofmonoxide - Ozon - Fijnstof < 10 µm - Fijnstof < 2.5 µm ...
 • WarmteAtlas
  De WarmteAtlas Nederland is een digitale, geografische kaart waarop warmteaanbod en -vraag in ons land zijn aangegeven. http://www.rvo.nl/warmteatlas-nederland-new
 • Atlas Natuurlijk Kapitaal data overzicht
  Deze tabel geeft een overzicht weer van de Atlas Natuurlijk Kapitaal kaarten met links naar GeoJSONs in lat/lng (indien aanwezig).
 • Atlas Leefomgeving data overzicht
  Deze tabel geeft een overzicht weer van de Atlas Leefomgeving kaarten met links naar GeoJSONs in lat/lng (indien aanwezig).
 • Bescherming tegen overstroming
  Duinen en kwelders zijn natuurlijke systemen die direct of indirect bijdragen aan de bescherming van Nederland tegen overstromingen. Het Rijk wil dat alle primaire waterkeringen waaronder ook natuurlijke zoals duinen voldoen aan wettelijke veiligheidsnormen. De verantwoordelijke waterbeheerders (Rijk en Waterschappen) dienen de verschillende waterkeringen op sterkte te houden.
 • Nationale Parken 2014
  In dit bestand zijn de grenzen opgenomen van de 20 Nationale Parken, zoals die op diverse momenten zijn gepubliceerd in de Staatscourant (laatste wijziging: 7 oktober 2013, nr. DGNR-PDJNG/13163012).
 • Basisregistratie Gewaspercelen
  Gewaspercelen bestaat uit de locatie van landbouwpercelen met daaraan gekoppeld het geteelde gewas. Het bestand is een selectie van informatie uit de Basisregistratie Percelen (BRP) van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. De omgrenzingen van de landbouwpercelen zijn gebaseerd op het Agrarisch Areaal Nederland (AAN). De gebruiker van het perceel dient jaarlijks zijn gewaspercelen in te ...
 • Emissies naar lucht en water vanuit de industrie
  __Deze dataset bevat de emissies en afvalstromen vanuit de belangrijkste industriële faciliteiten in Nederland.__ Deze worden met het elektronisch Milieujaarverslag verzameld in het kader van de Europese E-PRTR verplichting door RIVM ter repportage aan de Europese Unie. Het bevoegd gezag (provincie, gemeente, waterschap, omgevingsdienst etc.) van het bedrijf heeft vooraf de emissies en afvalstromen gevalideerd. ...
 • Energieopwekking door zonnepanelen
  In deze dataset staan de gerealiseerde kW per postcode 4 gebied door inzet van zonnepanelen.
 • Geluidsbelasting 2008 - 2011
  Gridbestand met de (berekende) cumulatieve geluidsbelasting van het weg-/rail-/vliegverkeer gedurende het gehele etmaal in de geluidsmaat Lden (uitgedrukt in dB(A)) in een 10-tal klassen. Gebaseerd op modelberekeningen met een resolutie van 25 bij 25 meter met het geluidmodel Empara Noisetool, bedoeld voor het geven van een grootschalig en statistisch beeld van de geluidbelasting in Nederland.
 • Nationale Landschappen
  Nationale landschappen zijn gebieden met internationaal zeldzame of unieke en nationaal kenmerkende landschapskwaliteiten, en in samenhang daarmee bijzondere natuurlijke, cultuurhistorische en recreatieve kwaliteiten.
 • Natura 2000
  Natura 2000 is het samenhangend netwerk van beschermde natuurgebieden in de Europese Unie bestaande uit Vogelrichtlijn- en Habitatrichtlijngebieden. In Nederland gaat het om 163 gebieden waarvan drie mariene gebieden in de Exclusieve Economische Zone (EEZ) op de Noordzee (incl. een voorgenomen Vogelrichtlijngebied in de EEZ). De Vogelrichtlijngebieden zijn merendeels aangewezen in de periode 1986-2000. De ...
 • Verzilting oppervlaktewater
  Informatie over de beschikbaarheid van zoet oppervlaktewater. Heb je verberteringen, laat het ons weten op github (link).
 • Actuele fijnstofconcentratie
  Real-time kaarten van fijnstofconcentraties (PM 2.5, PM10 en NO2) in heel Nederland. Onderstaande kaarten worden via de Web Map Service API van het RIVM geleverd. Op http://pdok-ngr.readthedocs.io/services.html#getfeatureinfo lees je hoe je **waardes uit een WMS API kan ophalen**.
 • Fijnstofconcentraties 2014
  Deze kaart toont de gemodelleerde concentratie fijn stof voor 2014 op basis van rekenpunten uit de monitoringstool van het NSL. Deze vlakdekkende kaart van Nederland heeft een resolutie van 25 meter. In de [documentatie](http://pdok-ngr.readthedocs.io/services.html#web-map-service-wms) lees je hoe je de WMS endoint kunt bevragen.
 • Bestand Veehouderbedrijven
  Het bestand bevat de actuele agrarische vergunninggegevens of meldingen van veehouderijbedrijven zoals bekend in de provinciale Bestand Veehouderijbedrijven (BVB). In het bestand staan per emissiepunt, gebouw of productielocatie de diercategorie, staltype en additionele technieken volgens de RAV (Regeling ammoniak en veehouderij) en de in BVB berekende emissiefactor voor ammoniak.
 • Provincie Zuid-Holland data overzicht
  Een selectie van prov. Zuid-Holland datasets die interessant zijn voor Hacking for Sustainability Challenge. Je vindt er datasets over energie, geluid, ruimte, agrarisch en gezondheid. De data komt voor het grootste deel uit het Provinciaal GeoRegister en wordt geleverd als GML of Shapefile. In de [PDOK/NGR documentatie](http://pdok-ngr.readthedocs.io/handleidingen.html#coord-trans-qgis) lees je hoe je GML en Shapefiles om ...
 • Overheidsorganisaties aanmeldingen data.overheid.nl
  Op 24 augustus heeft Open State Foundation getest welke overheidsorganisaties datasets aanmelden via data.overheid.nl en welke overheidsorganisaties niet. Om overheidsorganisaties te identificeren hebben we de gebruik gemaakt van de gecontroleerde OWMS-standaard. Deze metadatastandaard gebruikt de overheid zelf voor informatie van de Nederlandse overheid op internet.
 • Stemgedrag Tweede Kamer open data en hergebruik
  Voor [wiestemtvooropendata](https://openstate.eu/wiestemtvooropendata/ "wie stemt voor open data") heeft Open State Foundation het stemgedrag voor wetsvoorstellen en wijzigingen, moties en amendementen in kaart gebracht. Ook zijn brieven van de regering, cie vergaderingen en kamervragen en antwoorden te vinden. De data is gescrapt via de website van de Tweede Kamer.
 • Verdeling Gemeentefonds
  Verdeling van de uitkeringen uit het gemeentefonds
 • Uitsplitsing bedragen integratie-uitkering Sociaal domein
  Uitsplitsing bedragen integratie-uitkering Sociaal domein
 • Verdeling van de uitkeringen uit het gemeentefonds
  https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2011/07/28/verdeling-van-de-uitkeringen-uit-het-gemeentefonds
 • Geneesmiddeleninformatiebank
  In de CBG Geneesmiddeleninformatiebank vindt u de officiële informatie over alle geneesmiddelen die in Nederland zijn toegelaten, zoals de wetenschappelijke productinformatie, het openbare beoordelingsrapport en de patiëntenbijsluiter.
 • Wapenvergunningen
  Bij de politie wordt geregeld een Wob verzoek gedaan naar het bestand waarin de administratie van de wapenverloven en jachtaktes wordt bijgehouden. In deze administratie is onder meer opgenomen hoeveel wapenverloven en jachtaktes er zijn verleend, ingetrokken of geweigerd.
 • Kandidatenlijsten verkiezingen
  Kandidatenlijsten worden nog steeds niet door de [Kiesraad](https://www.kiesraad.nl/) ontsloten als open data. Daarom heeft [Open State Foundation](https://openstate.eu) de data uit PDF-bestanden hier in een open formaat beschikbaar gesteld. - Europese Parlementsverkiezingen - [2009](https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2009-7040.html) - [2014](https://www.kiesraad.nl/nieuws/uitspraak-beroepszaken-kandidaatstelling-europees-parlement) - Tweede Kamerverkiezingen - [2010](https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2010-7565.html) - [2012](https://www.kiesraad.nl/actueel/nieuws/2012/08/08/kandidatenlijsten-bekend) ([alternative](https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2012-16691.html)) - [2017](https://www.kiesraad.nl/adviezen-en-publicaties/rapporten/2017/2/definitieve-kandidatenlijsten-tk-2017/definitieve-kandidatenlijsten-tk-2017)([alternative](https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2017-9032.html)) - Eerste Kamerverkiezingen - [2007](https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2011-7988.html) - [2011](https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2011-7988.html) - Provinciale Statenverkiezingen ...
 • Locaties stemlokalen Tweede Kamerverkiezingen 2017
  De Kiesraad en gemeenten zouden informatie over stembureaus moeten publiceren als open data. Echter, gemeenten publiceren deze informatie allemaal verschillend en slechts zelden als open data. Vandaar dat Open State Foundation deze locaties heeft geharvest en die ontsloten.
 • Adressen van speelhallen in Nederland
  Lijst met speelhallen in Nederland van de Kansspelautoriteit. Deze lijst verscheen als PDF in een bijlage op een Wob besluit van 8 maart 2017. Het besluit is hier te vinden: http://www.kansspelautoriteit.nl/publish/pages/2782/10559_-_01_004_208_wob-besluit_openbaar.pdf en de originale bijlage hier http://www.kansspelautoriteit.nl/publish/pages/2782/10362_-_00_080_644_bijlagen_wob-besluit_openbaar.pdf
 • Ingeleverde kandidatenlijsten per kieskring TK2017
  Een dataset met per kieskring deelname politieke partij, eerste kandidaat en aantal kandidaten. https://www.kiesraad.nl/adviezen-en-publicaties/rapporten/2017/1/proces-verbaal-onderzoek-kandidatenlijsten-tweede-kamerverkiezing-2017/proces-verbaal-onderzoek-kandidatenlijsten-tweede-kamerverkiezing-2017
 • Partij register
  Als een politieke partij onder een bepaalde naam ('aanduiding') wil deelnemen aan de Tweede Kamerverkiezing, dan moet men deze laten registreren bij de Kiesraad. Deze aanduiding komt bovenaan de kandidatenlijst en op het stembiljet te staan. Bron is https://www.kiesraad.nl/verkiezingen/inhoud/tweede-kamer/partijnamen-en-logos aangevuld met kvk-nummers en kvk-adres van politieke partij.
 • Zoektermen rijksoverheid.nl
  Open State Foundation vroeg aan het Ministerie van Algemene Zaken, via een verzoek tot hergebruik dat later werd omgezet naar een Wob verzoek, de meest gebruikte zoektermen over de periode 2011-2016 in de zoekmachine van rijksoverheid.nl. Uiteindelijk kregen we per jaar de top 5000 meest gezochte termen bestaande uit 9.315 unieke termen die bij elkaar ...
 • Inbraakmeldingen 2013-2015
  De korpschef heeft op 1 september 2016 een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). In het Wob-verzoek wordt gevraagd om openbaarmaking van documenten aangaande inbraakmeldingen van de jaren 2013 t/m 2015. Bijgevoegd databestand geeft de kolommen weer per politie-eenheid en de maand waarin de melding heeft ...
 • Algemene Politieke Beschouwingen
  Tekst analyse Algemene Politieke Beschouwingen 2013-2016
 • Subsidietrekker
  Data geharvest voor [subsidietrekker.nl](http://subsidietrekker.nl "subsidietrekker.nl") met Europese subsidies, subsidies van verstrekt in Nederland door ministeries, provincies en gemeenten in 2013, 2014 en 2015. Velden: Overheid, Regeling, Ontvanger, Beleid, Realisatie, Jaar.
 • MAK Data (MonitorAOJ data)
  Dit is een ZIP-bestand met data vanuit de monitoraoj.nl (Monitor Aansluiting Onderwijs en Jeugdhulp. De zip bevat ook Excel bestanden over cijfers over kindermishandeling en huiselijk geweld
 • RIS-rijksbegroting
  RIS-IBOS is het systeem van het Ministerie van Financiën waarin gegevens rond de rijksbegroting worden vastgelegd. In RIS-IBOS staan gegevens over (1) de begrotingsvoorbereiding, (2) de uitvoering en (3) de verantwoording. Bij de set gegevens vind je: * Export RIS heckaton - CREATE TABLEs.docx: een listing van alle CREATE statements van de tabellen, inclusief de ...
 • CorpoData Modellen en Toelichtingen
  CorpoData is een samenwerkingsverband waar verschillende overheidsinstanties bij betrokken zijn. Woningcorporaties leveren data aan over hun financiën en de woningen die zij in beheer hebben. Dit is zowel informatie over de stand van zaken (dVi) als informatie over de komende tijd, tot wel tien jaar vooruit. Op dit moment wordt dit gefaseerd als open data ...
 • zorgkosten en gebruik per gemeente
  zorgkosten en gebruik per gemeente naar wet en zorgsoort.
 • Terugvorderingsbeschikkingen en nabetaling van huurtoeslag gesorteerd naar gemeente 2010-2014
  Openbaar gemaakte documenten naar aanleiding van een verzoek om openbaarmaking van een overzicht van terugvorderingsbeschikkingen en nabetaling van huurtoeslag gesorteerd naar gemeente. https://www.rijksoverheid.nl/documenten/wob-verzoeken/2016/07/15/besluit-wob-verzoek-over-beschikkingen-huurtoeslag-en-beslissingen-op-bezwaren-daartegen
 • participatiewet: overzicht per gemeente van de (gebundelde) uitkering, participatiebudget en bijstand voor zelfstandigen (Bbz).
  De verantwoordelijkheid voor de Participatiewet ligt bij de gemeenten. De budgetten worden vooraf door het Rijk verdeeld over de gemeenten. Deze datasets bevatten in een alfabetisch overzicht per gemeente de budgetten en uitgaven voor het Participatiebudget, Wet Werk en Bijstand, IOAW en IOAZ-uitkeringen en Bijstand voor zelfstandigen (Bbz) van 2004-2016. Meer informatie hierover vind je ...
 • kosten en gebruik WMO per gemeente 2015
  Kosten (per 1000 euro) en gebruik WMO per type maatwerk arrangement per gemeente, eerste en tweede helft 2015. Let wel, data is niet beschikbaar voor alle gemeenten.
 • gemeentelijke baten en lasten
  Gemeentelijke baten en lasten van 2007-2016.
 • dutcharmsexports
  # Rapportages dual-use en militaire goederen In de maandrapportages militaire goederen en de maandrapportages dual-use goederen staat informatie over de afgegeven vergunningen. Per maand publiceert de overheid een lijst waarop staat: 1. voor welke goederen een vergunning is afgegeven; 2. wat het land van herkomst en de bestemming is; 3. wat ...